TAKSERING

TAKSERING & VERDIVURDERING

Diplomgemmolog (GIA) og reg.takstmann (NGF) Arvind Vora,

utfører forsikringsgodkjente takster og verdivurderinger iht. NGF's retningslinjer. 

PRISLISTE

Takst for én gjenstand

fra kr 500,-

Takst for neste gjenstand

fra kr 300,-

Gemmologisk identifisering av edelsten(er)

fra kr 150,-

Takst ved tap og skade

Pris etter avtale

Rensing av alle smykker før takst

GRATIS

Vi gir rabatt på større oppdrag og alle priser er ink.mva.

Please reload

INFORMASJON FRA NORGES GULLSMEDFORBUND

 

INNBRUDD – TAP

Ofte kan den hjelpen etter innbrudd eller tap av verdigjenstander som dekkes av forsikringen, være både mangelfull og vilkårlig. Erstatningen ved tap kan like gjerne være for høy som for lav. Når du trenger en verdivurdering eller takst kan det være et direkte sjansespill ikke å benytte en fagmann. Prisen du betaler kan bli for dyr for å få utført en ”rimelig tjeneste”.

 

REGISTRERTE TAKSØRER

I Norges Gullsmedforbund samles fagutdannede taksører som har internasjonale kontakter og er ajour med utdannelse og priser. Med våre nummerte stempler kan du følge deg trygg på at verdivurderingen er foretatt av en nøytral fagmann.

 

HVA SKAL DU BRUKE TAKSTEN TIL?

Skal du tegne egen forsikring, eller vil du bare sikre deg at du får et korrekt erstatningsoppgør ved skade/innbrudd? Eller kanskje taksten skal benyttes i et arveoppgjør? Verdien av enkeltgjenstander er forskjellig alt etter i hvilke sammenhenger omsetningen skal foregå.

 

LOVVERKET

Taksering og verdivurdering av gullsmedvarer er ikke lovregulert eller underlagt noen form for offentlig kontroll. Det er bare gullsmeder med spesialkunnskaper i taksering og verdifastsettelse som kan foreta en sikker og korrekt taksering av dine smykker m.m. Fortell en registrert taksørhva du skal bruke taksten til, og du vil få faglig og profesjonell veiledning.

 

HVA KREVES AV EN REGISTRERT TAKSØR?

For den første at vedkommende har grundig kjennskap til det arbeidet/gjenstanden som skal vurderes. Det er nødvendig å kjenne håndverket godt, og videre er spesialkunnskaper innen flere fagområder nødvendig for å kunne fastsette priser. Det forutsettes at takstmannen kjenner markedet, og hva tilsvarende objekter omsettes for. Norges Gullsmedforbund arrangerer jevlig konferanser og oppdateringskurs for sine medlemmer, som gjør dem istand til å følge med i markedet og utviklingen.

 

HVORFOR KAN EN IKKE GI BARE MUNTLIG PRIS?

I utgangspunktet er en muntlig vurdering like bindende som en skriftlig. Alle registrerte taksører er imidlertid pålagt kun å gi skriftelige vurderinger. Det som står skrevet kan ikke misforståes, og ingen kan i ettertid påberope seg seg en uttalelse fra en fagmann uten å kunne vise til faglig dokumentasjon. Alle takstbrev skal være underskrevet og stemplet med et nummerert stempel og årsmerke.

 

HVORDAN UTFØRES TAKSTEN?

De gjenstander som leveres inn for taksering/verdivurdering blir samvittighetsfullt behandlet. De skal forvares sikret, og på en slik måte at forveksling ikke skal kunne finne sted.Ofte må gjenstandene rengjøres før arbeidet påbegynnes. Vær oppmerksom på at ved rengjøring og rens kan gjenstanden få endret patina. Stener kan få et annet fargespill, eller til og med en ”ny farge”. Rensing av gjenstanden er en betingelse for å kunne taksere den.Videre skal hver gjenstand beskrives, veies og beregnes. Stempler kontrolleres og nedtegnes. Gull/sølv testes for gehalt osv.Neste arbeidsoperasjon er at stener skal identifiseres, måles og vektberegnes. Deretter skal kvalitet og renhetsgrad vurderes. Alle faktorene samlet gir et grunnlag for den endelige taksten.

 

HVILKE FORMER FOR TAKST FINNES?

Forsikringstakst: Skal gjenspeile prisen på tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende lik gjenstand på takseringstidspunktet – gjenanskaffelsespris.

Bruksverdi: Omsetningsverdi, antikvarisk verdi eller affeksjonsverdi kommer ikke til uttrykk i denne form for takst. Forsikringstakst må kun benyttes til forsikring.

Salgstakst: Skal gjenspeile en ca. markedsverdi. Dvs. hva en tilsvarende vare vil koste i en bruktforretning eller ved auksjon. Her skal gjenstandens forfatning ved slitasje og feil komme til uttrykk.

Arvetakst/skiftetakst: Taksøren skal gi arvingene en nøytral vurdering av gjenstandene, eventuelt veiledning og forslag til deling. Det tas hensyn til gjenstandens forfatning.

Skadetakst: Skal uttrykke kostnadene ved å sette skadet gjenstand tilbake i den stand gjenstanden hadde før skade inntraff. Reparasjonen må ikke forringe verdien.

Registrering: Skal dekke behovet for dokumentasjonen ovenfor forsikringsselskapene ved skade/innbrud i hjemmet. Gjenstandene avbildes og/eller nødvendige data for senere verdiberegning noteres. Dette gir grunnlag for korrekt oppgjør ved et eventuelt senere tap.

 

HVORDAN OVERPRØVE EN VERDIFASTSETTELSE?

Har du et takstbrev du er i tvil om er korrekt, eller du føler at du ikke har fått korrekt oppgjør etter en forsikringskade? Mener du at du har betalt for mye for et brukt smykke eller en gullsmedgjenstand? Våre taksører kan hjelpe. Våre registrerte taksører kan være med på å overprøve andre verdivurderinger.

 

KLAGENEMD

Vi har en nøytral klagenemd i Norges Gullsmedforbund som kan seg av klager på egne medlemmer. Videre tar vi på oss oppdrag som sakkyndige i tvistesaker. Vi oppfordrer våre kunder til henvende seg til vårt forbund dersom de føler seg urettmessig behandlet.

 

Kilde: Norges Gullsmedforbund